Levensbeschouwelijke vakken

Beste ouders

Het is de droom van ieder van ons dat onze kinderen zich ontplooien tot fijne mensen die in staat zijn later hun eigen weg te gaan.

Daarbij is het een uitdaging om hen kennis te laten maken met fundamentele menselijke waarden en hen een visie op goed leven te helpen ontdekken. Naast het ontwikkelen van een levensvisie in het gezin draagt ook de school haar steentje bij d.m.v. het aanbod van de levensbeschouwelijke keuzevakken.

In deze folder leest u hoe de verschillende levensbeschouwingen kinderen en jongeren begeleiden in het ontdekken van de eigen levensbeschouwelijke identiteit. De aanwezige verscheidenheid is tevens een kans om van de school een ontmoetings- en oefenplaats voor dialoog te maken.

De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of de meerderjarige leerling zelf, kiezen bij de eerste inschrijving welk levensbeschouwelijk vak de leerling zal volgen. De school bezorgt daartoe het officieel keuzeformulier.

Het ingevulde keuzeformulier wordt binnen de acht kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van inschrijving in de school, afgegeven aan de directeur.

De keuzeverklaring geldt in beginsel voor de ganse duur van de studies in de school. Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van vorig schooljaar, tenzij ze hun keuze wijzigen.Wie van de mogelijkheid tot keuzewijziging gebruik wenst te maken, vraagt in de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het volgende schooljaar.

Wie op basis van een religieuze of morele overtuiging bezwaren heeft tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, bekomt op aanvraag een vrijstelling en werkt tijdens de lesuren levensbeschouwing aan de eigen levensbeschouwing onder verantwoordelijkheid van de ouders en toezicht van de klassenraad.

Dialoog en samenwerking tussen de levensbeschouwelijke vakken

 • De levensbeschouwelijke vakken werken aan de ontwikkeling van de leerling tot een volwassen en gelukkige persoonlijkheid. Het is belangrijk dat de leerling een positief zelfbeeld ontwikkelt gebaseerd op de beleving van de eigen levensbeschouwing. Daarvoor is zowel kennis van de eigen levensbeschouwing nodig als leren omgaan met verschillende visies binnen deze levensbeschouwing.

 • Wie een positief zelfbeeld heeft kan tot dialoog komen en samenleven met anderen. Een levensbeschouwelijke identiteit ontwikkelt zich ook door contact met andere levensbeschouwingen. We beogen dit met de interlevensbeschouwelijke competenties en de gezamenlijke projecten van de levensbeschouwelijke vakken. Leerlingen leren andere levensbeschouwingen kennen door contacten met vertegenwoordigers ervan. Ze leren met respect en empathie omgaan met de anderen.

 • Leerlingen denken na over de rol van levensbeschouwingen in de samenleving. Ze nemen afstand van vooroordelen en stereotypen. Ze ontwikkelen vaardigheden om in een samenleving met verschillende levensbeschouwingen samen te leven. Ze herkennen afspraken en regels die nodig zijn voor het samenleven in verdraagzaamheid.
 • De gezamenlijke projecten worden uitgewerkt door de leerkrachten levensbeschouwing. De projecten duren in elk leerjaar een tot drie weken per schooljaar.
 • Anglicanisme is een vorm van het christendom die de katholieke liturgie en het protestantse geloof combineert. We streven naar een gulden middenweg in onze hedendaagse, pluralistische wereld met zijn levensbeschouwelijke verschillen.

 • In onze lessen proberen wij op een pedagogische manier vragen rond ethische en morele thema's te behandelen. We gebruiken hiervoor zowel het Bijbelse perspectief als meer hedendaagse didactische middelen en methodes. Het leerplan behandelt de Heilige Schrift, de historiek en de liturgie van de Anglicaanse traditie, en het samenleven en dialogeren met de andere levensbeschouwingen.

 • Jonge mensen worden aangemoedigd hun kennis over de liturgie en traditie uit te breiden en zich in het geloof te verdiepen om zo een eigen mening en/of overtuiging te kunnen vormen en ook aan de gemeenschap kunnen bijdragen.
 • De lessen Islam hebben als doel leerlingen te vormen die de islamitische waarden op het vlak van geloof, gebed en ethiek leren kennen alsook het menselijke en culturele erfgoed in de islam.

 • Leerlingen Islam worden gevormd zodat ze graag over de islam leren, de religieuze concepten correct gebruiken, zichzelf kunnen uitdrukken, communiceren, problemen oplossen, wetenschappelijk denken, onderzoeken, bevragen, in vraag stellen en bekritiseren.

 • Aan de hand van het bestuderen van een aantal thema’s leren de leerlingen Islam hun rechten en verantwoordelijkheden te kennen en aan te passen aan hun tijd en omgeving.

Sjalom I

Geïnteresseerd in joodse les? Welkom in de klas !
Onze leerkrachten willen uw kind graag laten kennismaken met de normen en waarden van het Jodendom.


Zo ook leren ze over de feestdagen, spijswetten, de geschiedenis en traditie, de cultuur en de Hebreeuwse taal en al die andere onderwerpen die belangrijk zijn in het Jodendom.


Wij nemen die uitdaging graag aan om uw kind op te voeden tot verdraagzaamheid, wederzijds begrip en vrede tussen alle mensen en culturen in onze samenleving aan de hand van de wetten uit de Thora.


Hillel heeft gezegd: - Het belangrijkste wat in de Thora staat is: "Houd van een ander als van jezelf" (Lev. 19,18) - en de andere wetten zijn om dat uit te leggen".

 • Niet-confessionele zedenleer is het levensbeschouwelijk vak dat de principes van het vrijzinnig humanisme als levenspraktijk onderwijst.

 • In deze lessen zijn onze leerlingen voortdurend onderweg naar volwassenheid. Zij leren op een vrije en ongebonden, maar ook kritische manier zichzelf en de ander te begrijpen. Leren omgaan met zichzelf en anderen is het doel. Vrij onderzoeken, uitproberen, ervaren en zelf ontdekken staan centraal binnen deze lessen. We willen jonge mensen helpen op hun weg naar volwassenheid.

 • Niet-confessionele zedenleer is waardenonderwijs. Belangrijk zijn verdraagzaamheid, respect en verantwoordelijkheid voor wat we denken en doen, Het zijn eigenschappen die onze leerlingen stimuleren om zelfstandig te denken en te handelen.

 • Het is aan de leerlingen om op een persoonlijke wijze aan hun leven te bouwen. Deze lessen zijn niet gebaseerd op een godsdienst en er worden geen dogma’s aangenomen. Wetenschappelijke kennis en filosofische vragen zijn een uitgangspunt. Durven deelnemen aan de wereld en dit met belangstelling en inzet voor mensen, is de uitdaging van de lessen. Als basis voor deze inzet kiezen we voor de universele mensenrechten.

 • De leerkrachten niet-confessionele zedenleer gaan deze uitdaging samen aan met leerlingen van 6 tot 18 jaar. Dit moet deze opgroeiende jonge mensen de nodige ruimte en tijd geven om zichzelf, de ander en de wereld te leren kennen.

 • Kinderen van 6 en 12 jaar kunnen deelnemen aan het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd. Tijdens deze feesten beklemtonen we de overstap naar een nieuwe levensfase.
 • De Orthodoxe Kerk is één van de drie hoofdvormen van het historisch christendom. De Orthodoxe Kerk probeert zo getrouw mogelijk de boodschap, vervat in de openbaring, na te leven.

 • De lessen orthodoxe godsdienst proberen de mens te verlichten en te begeleiden in zijn drang naar het verhevene, het goede en het schone. De orthodoxe levensbeschouwing gebeurt vanuit de ervaring en de kennis om deze ervaring nog beter te situeren.

 • De lessen orthodoxe godsdienst moeten uitmonden in een levenshouding, een attitude, een praxis. Het leerplan is cyclisch opgesteld en voorziet de continuïteit te verzekeren over het lager en het secundair heen. Orthodoxe levensbeschouwing versus moderniteit vormen het voorwerp voor de uitbouw van een persoonlijkheid geworteld in het reële leven.
Aangepast aan hun ontwikkeling en leeftijd maken kinderen en jongeren in de lessen protestantsevangelische godsdienst (PEGO) kennis met de rijkdom van de Bijbel. Op een activerende en creatieve wijze verwerken ze de inhoud van de Bijbel en brengen die in verband met thema’s die voor hen belangrijk zijn.

De ervaringswereld van kinderen en jongeren krijgt in relatie met de Bijbel de nodige aandacht. Kinderen en jongeren ontwikkelen hun persoonlijkheid bij hun groei naar volwassenheid door in de lessen na te denken over levens- en zingevingsvragen, ethiek en het maatschappelijk leven.

Kinderen en jongeren ontdekken in de lessen de eigenheid van het christelijke geloof, zoals het beleefd wordt in de veelheid van protestants-evangelische kerken, en ze leren omgaan met de grote diversiteit in de samenleving om hen heen.

Het PEGO wil bijdragen tot het welbevinden, de identiteitsontwikkeling en het maatschappelijk functioneren van kinderen en jongeren.
De lessen r.-k. godsdienst nodigen de kinderen en jongeren uit om:
stil te staan bij de eigen levenservaringen, op verhaal te komen,
te luisteren naar wat medeleerlingen en anderen raakt en beweegt om te leven,
m.a.w. open te komen voor het verhaal van anderen, te ervaren hoe het verhaal van Jezus en het verhaal van God met mensen een eigen kleur kan geven aan het leven en mensen kan inspireren,
om intens en goed te leven,
doorheen dit voortdurende proces van zin zoeken stilaan te groeien naar een eigen verhaal.

Onze aanpak wordt gekenmerkt door:
eerbied voor de eigenheid van elke leerling,
het creëren van kansen waardoor kinderen een eigen levensbeschouwing kunnen ontwikkelen,
het gesprek over de rijkdom van het christelijk geloof, zoals het beleefd wordt binnen de katholieke geloofsgemeenschap.