Beste ouders

Het is de droom van ieder van ons dat onze kinderen zich ontplooien tot fijne mensen die in staat zijn later hun eigen weg te gaan.

Daarbij is het een uitdaging om hen kennis te laten maken met fundamentele menselijke waarden en hen een visie op goed leven te helpen ontdekken. Naast het ontwikkelen van een levensvisie in het gezin draagt ook de school haar steentje bij d.m.v. het aanbod van de levensbeschouwelijke keuzevakken.

In deze folder leest u hoe de verschillende levensbeschouwingen kinderen en jongeren begeleiden in het ontdekken van de eigen levensbeschouwelijke identiteit. De aanwezige verscheidenheid is tevens een kans om van de school een ontmoetings- en oefenplaats voor dialoog te maken.

De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of de meerderjarige leerling zelf, kiezen bij de eerste inschrijving welk levensbeschouwelijk vak de leerling zal volgen. De school bezorgt daartoe het officieel keuzeformulier.

Het ingevulde keuzeformulier wordt binnen de acht kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van inschrijving in de school, afgegeven aan de directeur.

De keuzeverklaring geldt in beginsel voor de ganse duur van de studies in de school. Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van vorig schooljaar, tenzij ze hun keuze wijzigen.Wie van de mogelijkheid tot keuzewijziging gebruik wenst te maken, vraagt in de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het volgende schooljaar.

Wie op basis van een religieuze of morele overtuiging bezwaren heeft tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, bekomt op aanvraag een vrijstelling en werkt tijdens de lesuren levensbeschouwing aan de eigen levensbeschouwing onder verantwoordelijkheid van de ouders en toezicht van de klassenraad.


Dialoog en samenwerking tussen de levensbeschouwelijke vakken

  • De levensbeschouwelijke vakken werken aan de ontwikkeling van de leerling tot een volwassen en gelukkige persoonlijkheid. Het is belangrijk dat de leerling een positief zelfbeeld ontwikkelt gebaseerd op de beleving van de eigen levensbeschouwing. Daarvoor is zowel kennis van de eigen levensbeschouwing nodig als leren omgaan met verschillende visies binnen deze levensbeschouwing.
  • Wie een positief zelfbeeld heeft kan tot dialoog komen en samenleven met anderen. Een levensbeschouwelijke identiteit ontwikkelt zich ook door contact met andere levensbeschouwingen. We beogen dit met de interlevensbeschouwelijke competenties en de gezamenlijke projecten van de levensbeschouwelijke vakken. Leerlingen leren andere levensbeschouwingen kennen door contacten met vertegenwoordigers ervan. Ze leren met respect en empathie omgaan met de anderen.
  • Leerlingen denken na over de rol van levensbeschouwingen in de samenleving. Ze nemen afstand van vooroordelen en stereotypen. Ze ontwikkelen vaardigheden om in een samenleving met verschillende levensbeschouwingen samen te leven. Ze herkennen afspraken en regels die nodig zijn voor het samenleven in verdraagzaamheid.
  • De gezamenlijke projecten worden uitgewerkt door de leerkrachten levensbeschouwing. De projecten duren in elk leerjaar een tot drie weken per schooljaar.

juf Sara

juf Sara

juf Elke

juf Elke

meester Mohammed

meester Mohammed

juf Tanja

juf Tanja